logo
VICE – PRINCIPAL : Dr. K. KARTHIKEYAN
Dr. K. Karthikeyan 2022 – Till Date
Dr. V. Parathasarathy 2018 – 2022
Dr. T. Venkatesan 2017 – 2018
Dr. S. Raja 2013 – 2017
Sri. R. Jayabalan 2010 – 2013
Dr. R. Ilango 2001 – 2010
Dr. S. V. Shanmugasundaram 1998 – 2001
Sri. A. Mani 1996 – 1998
Dr. V. S. Narasimhan 1992 – 1996
Dr. V. S. Narasimhan 1977 – 1991