logo
SECRETARY : SWAMI VEDANANDA
Swami Vedananda 2018 – Till date
Swami Niyamananda 2013 – 2017
Swami Paramananda 2009 – 2013
Swami Divyananda 2006 – 2009
Swami Sadananda 1994 – 2006
Swami Guhananda 1986 – 1994
Sri. K. Ramamurthi 1977 – 1986
Swami Santhananda 1973 – 1977
Swami Poornananda 1971 – 1973