logo
CONTROLLER OF EXAMINATIONS : Dr. P. JEYASANKAR
Dr. P. Jeyasankar 2023 – Till date
Dr. G. Sanjeevi 2021 – 2023
Dr. K. Karthikeyan 2018 – 2021
Dr. P. Rajendran 2017 – 2018
Dr. E. Jayakumar 2013 – 2017
Dr. S. Raja 2012 – 2013
Sri. T. Venkatesan 2010 – 2012
Dr. S. Raja 2006 – 2010
Dr. R. Sevvel 2003 – 2006
Dr. M. Sendhilvelan 1999 – 2003
Sri. C. R. Ananatharaman 1996 – 1999
Dr. R. Ilango 1993 – 1996
Dr. R. Sugumaran 1990 – 1993
Sri. A. Mani 1987 – 1990