logo
PRINCIPAL : Dr. T. VENKATESAN
Dr. T. Venkatesan 2018 – Till date
Dr. S. Raja 2017 – 2018
Dr. B. Ramamoorthy 2010 – 2017
Dr. R. Vanniarajan 2001 – 2010
Dr. K. Subrahmanyam 1992 – 2001
Dr. V. S. Narasimhan 1991 – 1992
Dr. K. Subrahmanyam 1977 – 1991
Sri. K. Ramamurthi 1974 – 1977
Sri. C. Ramasamy 1971 – 1974